APIE PROJEKTĄ 
 
 

             


Vaizdo įrašas apie standartizuotus testus

PROJEKTAS „STANDARTIZUOTŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO ĮRANKIŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOMS KŪRIMAS“
(projekto kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003)

Nacionalinio egzaminų centro vykdomas projektas yra tęstinis ir 2012-2015 m. laikotarpiu įgyvendinamas kaip projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ II etapas (projekto kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-003). Jo tikslas – plėsti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos gebėjimus įvertinti mokinių pasiekimus, užtikrinti geresnį ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį ir tiksliau įvertinti mokytojo ir mokyklos darbo efektyvumą. Projektas (II etapas) vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“.

Projektas yra inovatyvus ir kompleksiškas, atliepiantis pažangias įvairių šalių švietimo tobulinimo tendencijas. Projektas prisideda prie bendrojo ugdymo mokyklos mokinių pasiekimų vertinimo kultūros tobulinimo, kuria suderinto vertinimo sistemos pagrindus – rengiant standartizuotas programas bei jas atitinkančius užduočių pavyzdžius siekiama bendrų susitarimų bei siakiama padėti konceptualius ir praktinius pagrindus vieningai, suderintai bendrojo ugdymo mokinių pasiekimo vertinimo sistemai sukurti. Projekto metu turtinami žmoniškieji ištekliai – šalyje toliau buriamos ir mokomos dalykų specialistų grupės, pajėgios ateityje savarankiškai tęsti pradėtus darbus bei konsultuoti kitų ugdymo sričių specialistus, organizuojami mokytojų kvalifikacijos tobulinimo mokymai mokinių pasiekimų vertinimo tema.

Projekto I etape buvo išbandyta Lietuvoje dar netaikyta, nauja mokinių pasiekimų vertinimo programų rengimo metodika bei modernūs statistinės analizės metodai. Projekto II etape pagrindinis dėmesys skiriamas I etape sukurtų vertinimo įrankių plėtojimui bei naujų vertinimo įrankių kūrimui, sukurtų įrankių praktiniam panaudojimui šalies, savivaldybės ir mokyklos darbo įsivertinimui. Projekto II etape sukurti įrankiai panaudojami nacionaliniams mokinių pasiekimų tyrimams ir diegiami pilotinėse mokyklose – tai padeda parengti metodikas, kaip mokyklos galėtų pritaikyti šiuos vertinimo įrankius norėdamos pagerinti savo darbo kokybę, o savivaldybės – priimti duomenimis grįstus vadybos sprendimus.

Projekto I ir II etape sukurti šie standartizuoti, mokinių pasiekimų vertinimui skirti, vertinimo įrankiai:

  

Siekiant inicijuoti bei labiau paskatinti projekto metu kuriamų standartizuotų įrankių diegimą mokyklose, labai svarbi yra projekto idėjų sklaida ir mokymai (mokytojų, mokyklų vadovų, savivaldybių švietimo padalinių specialistų) mokymai, mokyklų konsultavimas.

Vienas iš projekto prioritetų – formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo kokybei gerinti, ugdymo kiekvienam nuostatai įtvirtinti. Mokytojų mokymų metu daug dėmesio skiriama mokymų dalyvių praktinių, kūrybinių, analitinių gebėjimų stiprinimui apimant tokias veiklas kaip: užduočių kūrimas, konkrečių pavyzdžių, mokinių darbų nagrinėjimas bei vertinimas, mokinių pasiekimų tyrimų rezultatų analizė, pasinaudojimo galimybių kiekvieno mokytojo kasdieniame darbe numatymas ir pan. Tęsiami dalykų, kuriems standartizuotos programos ir testai parengti I projekto etape, mokytojų mokymai bei įtraukiami dalykų, kuriems standartizuoti įrankiai reniami II projekto etape, mokytojai: pradinio ugdymo atveju, be lietuvių kalbos bei matematikos mokymų turinys apima ir naują – pasaulio pažinimo sritį, pagrindinio ugdymo atveju – be lietuvių kalbos, matematikos bei istorijos dalykų mokytojų, mokymuose dalyvavo ir geografijos bei gamtos mokslų mokytojai.

Mokyklų konsultavimas. Projekto metu glaudžiau bendradarbiaujama su mokyklomis - projekte dalyvauja 10 pilotinių mokyklų, su kuriomis bendradarbiavimas yra ypač glaudus. Šio bendradarbiavimo tikslas – kartu su mokyklomis išbandyti kaip tikslingai ir efektyviai pasinaudoti standartizuotais vertinimo įrankiais bei jų rezultatais ugdymo kokybei gerinti: apibendrinamojo, diagnostinio, formuojamojo vertinimo tikslais, ugdymo kokybės gerinimo tikslais konkretaus mokytojo darbe, vadybiniais tikslais mokykloje.

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai